تعویض روغن

تعویض روغن موتور برای سهولت حرکت قطعات فلزی خودرو انجام می شود. تعویض روغن ماشین اصطکاک بین قطعات موتور را کاهش و طول عمر قطعات را افزایش می دهد. در زمان تعویض روغن موتور معمولا تعویض فیلتر روغن هم انجام می شود. استفاده از روغن موتور با کیفیت به کارکرد بهینه موتور خودرو کمک می کند اما اگر فیلترها کثیف باشند، عوض کردن روغن خودرو هیچ فایده ای ندارد. در بسیاری از موارد شستشوی فیلتر هم تاثیر چندانی ندارد. برای اینکه گذرتان به مکانیکی نیفتد حتما نسبت به تعویض روغن موتور خودرو و تعویض فیلتر روغن اقدام کنید، قبل از اینکه به صورت کامل مصدود شود.